S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

E-shop

KONTAKTY

ELSPO BB s.r.o.
Internátna 24
974 04 Banská Bystrica
tel: +421905944719
fax: +421 48 4135521
elspo@slovanet.sk
www.elektroobchod-elspo.sk
Číslo účtu: 2876441651

» KBÚ - Krups XS 3000

   Karta bezpečnostných údajov

(podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830)

 

Dátum vypracovania

Dátum revízie

01.12.2017

 

 ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

 

Chemický názov/Synonymá

-

Obchodný názov

Krups Reinigungstabletten XS 3000

Registračné číslo

-

CAS

-

EINECS

-

ELINCS

-

1.2 Identifikované použitia

Čistiace tablety pre plne automatické kávovary..

Neodporúčané použitia

-

 

1.3 Dodávateľ KBU

ELSPO BB s.r.o.

Ulica, č.

Bagarova 25

PSČ

974 04

Obec/Mesto

Banská Bystrica

Štát

Slovensko

Telefón

048/4135 535

Fax

-

E-mail

elspo@slovanet.sk

1.4 Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Tel: + 421 2 5477 4166

Mobil: +421 911 166 066

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA Nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

Eye Irrit. 2        H319

2.2 Prvky označovania

 

výstražný piktogram

 

výstražné slovo

pozor

výstražné upozornenie

H319   Spôsobuje vážne podráždenie očí.

bezpečnostné upozornenie

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky

P305 + P351 + P338   PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P337 + P313   Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

zoznam zložiek

www.medeagroup.ch

2.3 Iná nebezpečnosť

Neuvedená

 

ODDIEL 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE  O ZLOŽKÁCH

Názov

uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogenperoxidom

(2:3)

kyselina adipová

 

Koncentrácia [%]

10 - < 25

3 - < 10

 

CAS

15630-89-4

124-04-9

 

EC

239-707-6

204-673-3

 

Registračné číslo

01-2119457268-30-0000

01-2119457561-38-0000

 

Symbol

   

 

H výroky

Eye Dam. 1          H318

Acute Tox. 4        H302

Eye Irrit. 2           H319

 

 

Špecifické koncentračné limity, M faktor

Eye Irrit. 2    7,5 % ≤ C < 25 %

Eye Dam. 1                C > 25 %

-

 

Výstražné slovo

nebezpečenstvo

pozor

 

Najvyššie prístupné expozičné limity (NPEL)

nie

nie

 

PBT/vPvB

nie

nie

 

 

 

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Vdychovanie

Vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Ak ťažkosti pretrvávajú, zabezpečiť lekársku pomoc.

Oči

Vyplachovať vodou min. 10 minút tak, aby sa voda dostala pod viečka. Okamžite kontaktovať očného lekára.

Pokožka

Pokožku umyť mydlom a vodou.

Požitie

Vypláchnuť ústa vodou. Okamžite zabezpečiť lekársku pomoc.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Neuvádza sa

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Pri  náhodnom požití, vniknutí do očí  alebo akýchkoľvek  iných ťažkostiach   kontaktovať lekára.

ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

vhodné

Piesok, hasiaci prášok, vodná sprcha, pena

nevhodné

Silný prúd vody

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri požiari môžu vzniknúť nebezpečné produkty spaľovania CO a CO2.

5.3 Rady pre požiarnikov

ochranný oblek, samostatný dýchací prístroj

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Primerané technické zabezpečenie

Dodržujte pravidlá pracovnej hygieny. Zabezpečte dostatočné vetranie. Dodržiavajte opatrenia uvedené v bode 7 a 8.

Individuálne ochranné opatrenia, osobné ochranné prostriedky

Ochrana očí/tváre

Ochranné okuliare

Ochrana kože

Ochranné rukavice

Ochrana dýchacích ciest

Ochranný respirátor

Tepelná nebezpečnosť

Neuvádza sa

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Prípravok nevypúšťajte do kanalizácie odpadových vôd, vodných zdrojov.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pri úniku prípravok pozbierajte do vhodnej nádoby a kontaminovaný materiál zneškodňujte podľa bodu 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Neuvedený

ODDIEL 7. zaobchádzanie A SKLADOVANIE

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Dodržiavajte pokyny pre bezpečné nakladanie s chemickými prípravkami.

Používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky. Dbajte na pokyny uvedené v návode na použitie.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte v tesne uzatvorenej nádobe na chladnom a suchom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Uchovávajte mimo dosahu detí.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Neuvedené

ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

 

 

 

Chemická látka

CAS

NPEL

Poznámka

priemerný

krátkodobý

ppm

mg.m-3

ppm

mg.m-3

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie

Zodpovedajúce vetranie

Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana očí/tváre: ochranné okuliare a dbať, aby prípravok nevnikol do očí

Ochrana kože: ochranné gumené rukavice

Ochrana dýchacích ciest: pri bežnom používaní nie je nutná

Kontroly environmentálnej expozície

Zabrániť preniknutiu do kanalizácie, odpadových vôd, vodných tokov a nádrží. Riediť veľkým množstvom vody.

                 

 

ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav

tuhá látka - tablety

Farba

biela

Zápach

charakteristický

Prahová hodnota zápachu

nestanovená

pH

8,0 - 9,0 (100 g/l, 20 °C)

Teplota topenia/tuhnutia [°C]

nestanovená

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah [°C]

nestanovená

Teplota vzplanutia [°C]

nestanovená

Rýchlosť odparovania

nestanovená

Horľavosť

nestanovená

Teplota samovznietenia [°C]

nestanovená

Teplota rozkladu [°C]

nestanovená

Dolný limit výbušnosti

nestanovená

Horný limit výbušnosti

nestanovená

Oxidačné vlastnosti

nestanovená

Výbušné vlastnosti

nestanovená

Tlak pár [hPa]

nestanovená

Hustota pár

nestanovená

Relatívna hustota [g.cm-3]

nestanovená

Rozpustnosť vo vode [g.l-1]

rozpustná

Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1]

nestanovená

Rozdeľovací koef. n-okt./voda

nestanovená

Viskozita

nestanovená

9.2 Iné informácie

neuvedené

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

Reaktivita

Neuvedená

Chemická stabilita

Stabilný za doporučených podmienok skladovania a používania.

Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe.

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú známe.

Nekompatibilné materiály

Nie sú známe.

Nebezpečné produkty rozkladu

Pri horení môžu vznikať oxidy uhlíka.

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

 

 

akútna toxicita LD50

Orálna

nestanovená

Dermálna

nestanovená

Inhalačná

nestanovená

 

poleptanie kože/podráždenie kože

nestanovená

 

vážne poškodenie očí/podráždenie očí

podráždenie

 

respiračná senzibilizácia

nestanovená

 

kožná senzibilizácia

nestanovená

 

mutagenita zárodočných buniek

nestanovená

 

karcinogenita

nestanovená

 

reprodukčná toxicita

nestanovená

 

toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

nestanovená

 

toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

nestanovená

 

aspiračná nebezpečnosť

nestanovená

 

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1 Toxicita

Nestanovená

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Biologická odbúrateľnosť > 60 % (podľa testovacích metód EN ISO 14 593:1999).

Biologická odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok zodpovedá Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Neuvádza sa

12.4 Mobilita v pôde

Neuvádza sa

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Neuvádza sa

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Neuvádza sa

 

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1 Metódy spracovania odpadu

Ak je to možné, zabráňte alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Zneškodňujte v súlade so zákonom 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v povolenom zariadení.

 

ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

14.2 Číslo OSN

Zmes nie je nebezpečná v zmysle prepravných predpisov

14.2 Správne expedičné označenie OSN

-

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

-

14.4 Obalová skupina

-

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

-

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

-

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

-

ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 

   obmedzovaní  chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení

   niektorých smerníc

 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady  

   1907/2006 REACH

 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 - Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008

  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008

  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008

  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008

  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008

  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

- Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh

- Nariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým

  faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

- Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006):

- Údaje o NPEL (Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom

  v pracovnom ovzduší) zodpovedajú Nariadeniu vlády SR č. 471/2011.

- Vyhláška MŽP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov

 a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel

 v regulovaných výrobkoch

- Zákon NR SR č. 223/2001 Zb., o odpadoch a zákon NR SR č. 24/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR

  SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a

  doplnení niektorých zákonov.

  Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006REACH): žiadne

Látky zahrnuté v  Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH: žiadne

 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: pre zmes nebola urobená

 

 

ODDIEL 16. INé INFORMÁCIE

Dôvod revízie: -

 

Znenie H-výrokov z bodu 3:

H302 Škodlivý po požití.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

Acute Tox. 4               Akútna toxicita, kategória 4

Eye Dam. 1                 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1

Eye Irrit. 2                   Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2

 

Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebiteľskej siete: nie sú potrebné

 

NzgxNjFiN